B?o tàng ???c xem là n?i l?u gi? b? s?u t?p các hi?n v?t c?a ng??i Peranakan tinh tuy nh?t th? gi?i.

Có th? nói B?o tàng Peranakan là ?i?m ??n kh?ng th? b? qua n?u mu?n tìm hi?u v? di s?n và n?n v?n hóa c?a ng??i Peranakan. N?i ?ay l?u gi? b? s?u t?p hi?n v?t tinh túy nh?t th? gi?i c?a ng??i Peranakan - bao g?m ?? trang s?c, n?i th?t, và s?n ph?m d?t may - ???c tr?ng bày trong 10 kh?ng gian tri?n l?m c? ??nh, tr?i kh?p ba t?ng c?a toà nhà.

Các tri?n l?m t??ng tác tr?c ti?p
L?ch s? và v?n hóa c?a ng??i Peranakan ???c tái hi?n r?t s?ng ??ng t?i ?ay, th?ng qua các tác ph?m tr?ng bày ?a ph??ng ti?n và giàu tính t??ng tác.

M?t lo?t các khía c?nh khác nhau c?a n?n v?n hóa ??ng Nam á h?n h?p, c?u thành t? v?n hóa Trung Hoa, M? Lai và ?n ??, ???c tái hi?n s?ng ??ng t?i ?ay, th?ng qua các tác ph?m tr?ng bày ?a ph??ng ti?n và giàu tính t??ng tác.

Các ?i?m n?i b?t t?i ?ay g?m có m?t ?ám c??i Peranakan c?u k? kéo dài ??n 12 ngày, cau chuy?n v? nh?ng ng??i Peranakan xu?t chúng trong l?ch s? c?a Singapore và cách mà ng??i Peranakan ngày nay ?? phát tri?n cùng v?i n?n v?n hóa c?a h?.

??m ch?t di s?n

Di s?n c?a h?, suy cho cùng, là cau chuy?n v? kh? n?ng thích nghi. T? "peranakan" có ngh?a là "sinh ra t?i ??a ph??ng" trong ti?ng M? Lai, và dùng ?? ch? con cháu c?a nh?ng th??ng nhan ngo?i qu?c ?? k?t h?n v?i ph? n? ??ng Nam á b?n ??a vào nhi?u th? k? tr??c.

C?ng ??ng ng??i Peranakan ? Singapore ch? y?u là ng??i Peranakan g?c Hoa, con cháu c?a nh?ng th??ng nhan ng??i Hoa ?? t?i ??nh c? t?i nh?ng c?ng bu?n t?p n?p c?a Penang và Singapore vào th? k? 19.

C?ng trình ki?n trúc tan c? ?i?n ???c b?o t?n

B?o tàng Peranakan t?a l?c trong m?t ng?i tr??ng c? xinh ??p. Tr??ng Tao Nan c?, nay là Di tích Qu?c gia, ?? ???c xay vào n?m 1912, và là ng?i tr??ng hi?n ??i ??u tiên c?a ng??i Phúc Ki?n ???c xay d?ng ? khu v?c Straits Settlements.

Th?ng tin ly thú: Cách xay d?ng c?a tòa nhà ???c d?a trên ki?n trúc nhà bungalow ? khu v?c Straits Settlements, trong ?ó các gian phòng ???c xay xung quanh m?t s?nh trung tam, còn nhà v? sinh và b?p n?m ngoài khu nhà chính.